HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

 F.H.U. ELEKTRO-TECHMET ul. Witosa 75, 25-565 Kielce            +48 41 334 02 50            handlowy@elektro-techmet.pl            pn-pt: 8:00-16:00, sob: 8:00-12:00

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży
Firma-Handlowo-Usługowa „ELEKTRO-TECHMET” Wiesława Jedynak

I. Definicje:

Sprzedawca – Firma-Handlowo-Usługowa „ELEKTRO-TECHMET” Wiesława Jedynak z siedzibą w Kielcach (25-561), przy ulicy Witosa 75,
NIP 9590307631, REGON 292814176,

Kupujący – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba prawna dokonująca zakupu Towaru u Sprzedawcy;

Strony – łączne oznaczenie Sprzedawcy i Kupującego;

OWS – Ogólne Warunki Firma-Handlowo-Usługowa „ELEKTRO-TECHMET” Wiesława Jedynak z siedzibą w Kielcach;

Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, do której znajdują zastosowanie niniejsze OWS;

Zamówienie standardowe – zamówienie na Towar znajdujący się na magazynie Sprzedawcy;

Zamówienie niestandardowe – zamówienie na Towar nie znajdujący się na magazynie Sprzedawcy;

Towar – produkt zakupiony u Sprzedawcy

II. Postanowienia ogólne:

1. OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, o ile Sprzedawca nie umówił się inaczej z Kupującym na piśmie. Jeżeli Sprzedawca uzgodnił z Kupującym zasady sprzedaży w odrębnej umowie, do transakcji w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia tejże umowy, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się niniejsze OWS. W razie sprzeczności treści umowy z niniejszymi OWS stosuje się postanowienia umowy.

2. OWS udostępnia się Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy, jego oddziałach oraz na stronie internetowej www.elektro-techmet.pl.

3. Klientów z którymi Firma-Handlowo-Usługowa „ELEKTRO-TECHMET” Wiesława Jedynak ma podpisane umowy handlowe, OWS dotyczą tylko w zakresie nie uregulowanym przez zapisy tych umów.

III. Oferta Sprzedawcy i cena:

1. Termin związania ofertą określa treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu. W przypadku braku tego terminu wynosi on 7 dni od daty złożenia oferty przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca określa w ofercie cenę netto Towaru. Podane ceny są wyrażone w polskich złotych i loco hurtownia Sprzedającego. Podane ceny nie obejmują podatku VAT oraz innych opłat.

3. W przypadku towarów sprowadzanych spoza terytorium RP, Sprzedawca może określić w ofercie cenę EURO. W takim przypadku cena w PLN zostanie wyliczona wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.

4. Postanowienia OWS mają pierwszeństwo przed warunkami szczególnymi określonymi przez Kupującego w zapytaniu ofertowym, zamówieniu lub innej dokumentacji, chyba, że Sprzedający zaakceptuje warunki Kupującego na piśmie.

IV. Zamówienie:

1. Zamówienie winno zostać złożone pisemnie (dopuszcza się e-mail bądź fax) i zawierać co najmniej:
– pełną nazwę Kupującego (z podaniem imion, nazwisk oraz numerów PESEL właścicieli, gdy zamówienie składane jest przez podmiot działający na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) i jego adres;
– nazwę zamawianego towaru;
– ilość zamawianego towaru;

2. Dokumentacja związana z zamówieniem pozostaje własnością Sprzedawcy. Dokumentacja oraz zamówienie nie może być kopiowane ani udostępniane przez Kupującego osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

3. Wszelkie pisemne zmiany zamówienia dokonane przez Kupującego traktowane są jako przedstawienie nowego zamówienia.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta gdy Sprzedawca pisemnie (fax-em, mail’em) zaakceptuje wszystkie wskazane przez Kupującego w zamówieniu warunki lub w terminie do trzech dni roboczych przystąpi do wykonania zamówienia.

5. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu listę osób upoważnionych do składania zamówień i odbioru towaru w jego imieniu, zawierającą: imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz ich adresy e-mail. Jeżeli Kupujący ma zamiar składać zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej stosowna lista upoważnionych musi zawierać wzór podpisu lub adres elektroniczny osoby upoważnionej. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia w/w listy do
Oddziału Sprzedającego przed realizacją pierwszego zamówienia, jak również jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji listy.

6. Zamówienie niestandardowe.
Złożenie zamówienia niestandardowego przez Kupującego wymaga zachowania formy pisemnej oraz uiszczenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% (słownie: trzydzieści procent) zamówienia brutto, na którą Sprzedający wystawia fakturę VAT. W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego. Przez zawarcie transakcji rozumie się pisemne potwierdzenie realizacji zamówienia lub przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie do trzech dni roboczych

7. Sprzedający nie udzieli żadnych dodatkowych rabatów ani bonusów, w tym zawartych w Ogólnych Warunkach Zakupu Kupującego, jeżeli nie zawarto odrębnej, pisemnej umowy.

V. Warunki płatności:

1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty, z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego, chyba że co innego wynika z treści oferty Sprzedawcy lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. O ile Strony nie umówiły się inaczej na piśmie, termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

2. Przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczenie terminu płatności wymagają przedłożenia przez Kupującego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
zawierającego adres zamieszkania (albo inny dokument potwierdzający jego adres)
lub aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorstw (KRS), zaświadczenie o nadaniu NIP i numeru statystycznego REGON oraz imienne upoważnienie do odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Kupującego oraz prawo do uzależnienia przyznania limitu kredytu kupieckiego od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

3. W zależności od decyzji Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności za towar gotówką lub na rachunek bankowy podany na fakturze VAT. W przypadku polecenia przelewu, datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych, liczonych od dnia następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności oraz do wstrzymania dostaw do Kupującego.

VI. Warunki odbioru towaru:

1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie Towaru.

2. Jeżeli termin dostawy nie został ustalony w inny sposób, należy go obliczyć od najpóźniejszej daty z niżej podanych:
– od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia dostawy,
– od daty ustanowienia uzgodnionego zabezpieczenia,
– od daty dokonania przedpłaty,
– od spełnienia innych, zastrzeżonych w OWS warunków realizacji;
– od uzgodnionego zmienionego terminu dostawy;

3. Wydanie zamówionego towaru Kupującemu odbywa się w obsługującej Kupującego hurtowni Sprzedawcy. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Sprzedawca zachowuje prawo do realizacji dostawy częściowej.

VII. Gwarancja i Rękojmia:

1. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach gwarancji udzielonej Sprzedającemu przez jego dostawcę. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Kupujący i ostateczny odbiorca towaru w pełni przestrzegają warunków składowania, montażu, obsługi i innych zasad prawidłowego używania dostarczonego Towaru.

2. W stosunkach miedzy przedsiębiorcami, na zasadzie art. 558 k.c. Sprzedawca
wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru, chyba że Strony umówiły się inaczej na piśmie.

VIII. Reklamacje:

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru w dniu jego odbioru, pod względem zgodności z zamówieniem zarówno co do rodzaju jak i ilości Towaru. W przypadku, gdy po dokonaniu sprawdzenia okaże się, iż dostawa jest niezgodna
z zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w tym samym dniu.

2. Jeśli dostawa jest obciążona wadą fizyczną lub wada ukrytą Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego, odpowiednio od dnia odbioru Towaru (wada fizyczna) lub od dnia wykrycia wady.

3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i przesłana do siedziby Sprzedawcy oraz powinna wskazywać numer faktury VAT, na której wyszczególniony jest Towar objęty reklamacją.

4. Sprzedawca uprawniony jest wg własnego wyboru do wymiany towaru na wolny od wad, do jego naprawy lub obniżenia ceny.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z jego winy tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, nie więcej jednak niż wynosi wartość Towaru objętego reklamacją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone przez Kupującego korzyści.

IX. Zwrot towaru:

1. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.

2. Zgoda na zwrot Towaru nie wynikający z winy Sprzedającego, oznacza, że
Sprzedający po wystawieniu korekty na zakupiony Towar, wystawi notę obciążeniową o wartości odpowiadającej 20% ceny nabycia towaru przez Kupującego.

3. Towar sprzedany w oparciu o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.

X. Warunki zwrotu opakowań:

1. Opakowania rotacyjne (bębny kablowe, szpule do przewodów emaliowanych, palety) są sprzedawane Kupującemu. Opakowanie jest sprzedawane Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na tym opakowaniu.

2. Kupujący ma prawo zwrócić zafakturowane opakowanie na następujących warunkach:
– zwrot w terminie do 180 dni od daty wydania opakowania
– Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT korygującą na pełną wartość
opakowania. Podstawą do wystawienia faktury VAT korygującej jest przedstawienie przez Kupującego potwierdzonego przez Sprzedawcę lub właściwy magazyn producenta odbiór opakowania;
– zwroty opakowań w terminie powyżej 180 dni nie będą przyjmowane;

3. Opakowanie powinno zostać zwrócone do magazynu Sprzedawcy, który je fakturował lub do właściwego magazynu producenta na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku zwrotu do magazynu producenta, Kupujący jest zobowiązany do
przedstawienia Sprzedawcy kopii dokumentów przekazania.

4. Sprzedawca będzie przyjmował opakowania nieuszkodzone w oparciu o prowadzoną ewidencję numerów opakowań (opakowania faktycznie wydane Kupującemu). Numery wydanych opakowań znajdują się także na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę.

XI. Odstąpienie od umowy:

1. Kupujący może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży nie później niż w dniu złożenia zamówienia lub gdy zwłoka w dostawie jest większa niż 21 dni roboczych;

2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy.

3. Sprzedawca może odstąpić od umów dotyczących zamówień, których realizacja powoduje przekroczenie wysokości przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub gdy wyczerpanie limitu nastąpiło na skutek przekroczenia terminów płatności albo gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w ramach przyznanego limitu kredytowego, a Kupujący opóźnia się z zapłatą istniejących w ramach limitu należności.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku otrzymania
informacji uzasadniających powstanie wątpliwości dotyczących istnienia płynności finansowej lub dobrej kondycji ekonomicznej Kupującego i na bazie tych informacji Sprzedawca ma powody przypuszczać, iż Odbiorca nie będzie w stanie dokonać zapłaty.

5. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 1-4 powyżej, mogą zostać zrealizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek określonych w pkt. 2-4.

6. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy nie uprawniają Kupującego do formułowania przeciwko Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

XII. Siła wyższa:

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy lub jej części uniemożliwiły zdarzenia siły wyższej, za które Strony uznają w szczególności: klęskę żywiołową, pożar, powódź, uszkodzenie maszyny lub inne zakłócenie produkcji, strajk, wojnę, mobilizację, atak terrorystyczny, zakaz eksportu lub importu, brak środków transportowych, wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, zmiana przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedawca nie może pokonać, a które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację dostawy lub jej części. Sprzedawca ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z
rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany umową. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównywania strat poniesionych przez Kupującego wynikających z niewykonania umowy.

XIII. Postanowienia końcowe:

1. W stosunku do dostaw realizowanych na podstawie niniejszych OWS, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich i utraconych korzyści.

2. Strony uznają za doręczone Kupującemu każde pismo, które wysłane zostało na adres wskazany w zamówieniu, a Sprzedającemu na adres jego siedziby, tj. Firma-Handlowo-Usługowa „ELEKTRO-TECHMET” Wiesława Jedynak , ul. Witosa 75, 25-561 Kielce.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.